Especialistes en el nou estàndard IFRS 16 LEASE

Amb la IFRS 16, que serà de compliment obligat a partir del gener del 2019, els arrendaments operatius als quals no s’apliqui l’excepció de contractes de curt termini o béns de baix import afloraran en balanç

 

A LOYIC hem observat, des de fa mesos, una gran dinamització del sector Real Estate. L’entrada amb força en el mercat espanyol de les SOCIMI i el canvi normatiu que estableix el nou estàndard IFRS 16 LEASE impulsen amb força diverses iniciatives i un gran interès en una empresa com la nostra, experta en solucions per a la gestió d’actius immobiliaris.

L’International Accounting Standard Board va emetre, el gener del 2016, una nova norma de comptabilitat de contractes d’arrendament anomenada “IFRS 16” que serà de compliment obligat a partir del gener del 2019. Aquesta norma tindrà un gran impacte en la manera de considerar la gestió i comptabilització dels lloguers per als grans arrendataris.

El model comportarà el reconeixement, per a cada bé arrendat, d’un actiu (dret d’ús del bé) i d’un passiu (quotes futures a pagar). Amb la IFRS 16 els arrendaments operatius als quals no s’apliqui l’excepció de contractes de curt termini o béns de baix import afloraran en balanç, de manera que els estats financers seran, en gran mesura, diferents dels que coneixem actualment.

Per això cal implementar o adaptar un sistema informàtic que sigui capaç d’emmagatzemar i gestionar tota la informació rellevant dels contractes, comptabilitzar amb el nou model adaptat a aspectes com ara canvis en índexs de referència (IPC, euríbor, etc.), canvis en la durada estimada de l’arrendament, etcètera.

Una part vital del projecte d’implementació per adaptar-se a la norma suposarà l’anàlisi dels sistemes actuals i la implementació d’un nou sistema d’informació amb capacitat per aplicar la IFRS 16.

SAP ja ha preparat el seu producte per complir amb la normativa basant la seva solució en el mòdul de SAP Real Estate Management. El 12 de setembre passat, LOYIC va ser a Berlín atenent un workshop específic de la solució SAP RE-FX Lease Contract Management.

En aquest sentit, a LOYIC, com a grans experts en projectes d’implantació de SAP RE-FX per a la gestió immobiliària en el sector retail, amb clients com ara cadenes del món de la moda, gestors de centres comercials i outlets, participem actualment en diverses anàlisis de models per a la gestió integral d’arrendaments en aquest sector.